Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych

Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych

Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych

Od stycznia 2015 roku został wprowadzony obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od członków rad nadzorczych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na to czy posiadają inne tytuły do ubezpieczeń.

Członkowie rady nadzorczej obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym od dnia powołania ich na członków rady nadzorczej, jednak nie wcześniej niż od dnia, od którego zaczęli tę funkcję pełnić odpłatnie, aż do dnia zakończenia pełnienia tej funkcji. Składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe nie są obowiązkowe.

Istotną rzeczą jest fakt, iż składki naliczamy dopiero, od dnia w którym członek rady nadzorczej faktycznie otrzymał wynagrodzenia.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalnie i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ciekawostką jest fakt, iż jeśli w 2015 roku zostanie wypłacone wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej za okres z przed 01.01.2015, wówczas wynagrodzenie to będzie zwolnione z obowiązku odprowadzenia od niego składek na ubezpieczenie emerytalnie i rentowe.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne ustalamy pomniejszając podstawę wynagrodzenia o  składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przypadku członków rady nadzorczej do składki na ubezpieczenie zdrowotne nie należy stosować włączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy spowodowanych chorobą lub odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej, oraz nie należy stosowań ograniczeń, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Od członków rady nadzorczej nie oblicza się FGŚP ani FEP, natomiast FP liczymy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)

 

Źródło: ZUS.pl

wróć