Samochód używany zarówno do działalności jak i do celów prywatnych a koszty amortyzacji.

Samochód używany zarówno do działalności jak i do celów prywatnych a koszty amortyzacji.

Zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie VAT w kwietniu 2014 roku budziły wiele kontrowersji i niejasności co do możliwości ujęcia w kosztach podatkowych, odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych, wykorzystywanych również do celów prywatnych.

Biorąc pod uwagę faktyczne działania przedsiębiorców, ustawodawca wprowadził dwie możliwości rozliczania wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów w przedsiębiorstwie, wydzielając:

- używanie samochodu tylko i wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej

- używanie samochodu zarówno co celów firmowych, jak i do celów prywatnych.

Zmiany te wprowadziły w obieg interpretacje podatkowe, w których nie dopuszcza się stosowania samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w celach prywatnych (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 30 września 2013 r. (sygn. akt. IPTPB1/415-472/13-3/KO). Wskazał również, iż gdyby taka sytuacja miała miejsce, podatnik ma obowiązek wykreślić składnik majątku z ewidencji, oraz skorygować dokonane odpisy amortyzacyjne. Wnioskując, iż jeśli samochód jest używany zarówno do działalności jak i do celów prywatnych to nie stawni tym samym środka trwałego.

 

Sądy są jednak odmiennego zdania w tej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 stycznia 2009r. (sygn. akt II FSK 1470/07) wskazał że „(…) wykładnia art. 22a ust. 1 oraz art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje podstaw do przyjęcia, że z uprawnienia do dokonania odpisów nie mogą korzystać podatnicy wykorzystujący środki trwałe poza potrzebami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą również do innych celów. Brak możliwości dokonania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dotyczy wyłącznie podatników niewykorzystujących w ogóle tych środków na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą”.

W związku z powyższym by móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych, należy faktycznie wykorzystywać środki na potrzeby działalności gospodarczej. Przy czym odliczanie VAT tylko w 50% nie ogranicza prawa amortyzacji.

 Dodatkowym atutem jest fakt, iż Resort Finansów w odpowiedzi na interpretację poselską (nr 27342) również potwierdził stanowisko NSA, co do pełnego prawa rozliczania odpisów amortyzacyjnych, od pojazdów, wykorzystywanych w celach mieszanych.

wróć