Spółki wykreślane z KRS

Spółki wykreślane z KRS

Od tego roku, spółkom, które zaniedbują swoje obowiązki związane z aktualizowaniem danych w KRS, oraz zgłaszaniem sprawozdań finansowych, grodzi urzędowe skierowanie spółki do likwidacji.

Spółki, które do tej pory nie przerejestrowały się z rejestrów sądowych do KRS, mają czas na dokonanie tych zmian do końca 2015 roku. W przeciwnym razie zostaną rozwiązane, a pozostałe mienie po nich, które nie zostanie rozdysponowane, przejmie na własność Skarb Państwa.

Inną przyczyną likwidacji i wykreślenia spółki, będzie brak złożonych sprawozdań finansowych za dwa lata obrotowe. Istotny jest fakt, iż spółki, które mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożyły sprawozdań finansowych za rok 2013 i 2014 mają czas na dokonanie uaktualnień do końca czerwca tego roku, w  przeciwny wypadku, sąd rejestrowy będzie dla tych spółek z urzędu wszczynał postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (art. 5 ustawy z 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw).

Zgodnie z art. 25a ustawy o KRS sąd rozwiązuje podmiot bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, jeżeli:

- oddalając wniosek o zgłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,

- oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

- wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu,

- mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe,

- mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków.

Regulacje te mają na celu, uporządkowanie i zaktualizowanie danych zawartych w KRS, oraz likwidację „martwych” podmiotów, zalegających w sądach rejestrowych,  które od lat nie są w obrocie gospodarczym.

wróć